ESG

Jako wieloletni przedsiębiorca wyznaję zasadę, że jeśli celem działalności firmy jest budowanie wartości dla wszystkich wokół siebie i swojego biznesu, to prawdopodobieństwo sukcesu jest wielokrotnie wyższe. Wartość, jaką generujemy dla klienta, jest oczywista. Wartość dla pracowników również. Staramy się też inwestować w nowe technologie - tak, abyśmy mogli wrócić do swojego otoczenia z nową wartością. Żyję tymi wartościami na co dzień, także prywatnie. Jestem zwolennikiem minimalistycznych rozwiązań, filozofii zero waste.

Dawid Zieliński, Prezes Zarządu

ESG, czyli pozafinansowa wartość organizacji w obszarze środowiskowym [E], społecznym [S] i ładu korporacyjnego [G]. 

Zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, zakładającej równoległy rozwój gospodarki, społeczeństwa i środowiska, dążymy do wzrostu, który nie będzie ograniczał możliwości rozwoju przyszłych pokoleń. Dajemy dostęp do przyszłości i nowoczesnej energetyki, oferując produkty i rozwiązania z zakresu odnawialnych źródeł energii dla domu i biznesu. We wszystkich działaniach bierzemy pod uwagę, jak ograniczać wpływ na środowisko i efektywniej wykorzystywać zasoby naturalne.

ESG jest o świadomym, konsekwentnym, strategicznym zarządzaniu ryzykami środowiskowymi i klimatycznymi, społecznymi i formalno-organizacyjnymi. Chociaż Raport Zrównowa żonego Rozwoju jest prezentacją kolekcjonowanych danych oraz informacji w precyzyjnym kontekście, to praca w obszarach niefinansowych jest codzienną aktywnością pracowników, współpracowników - na każdym poziomie organizacyjnym, przez cały rok. Core business Grupy Columbus jest wprost o ESG. Bo wspiera polską i europejską gospodarkę, przemysł, samorządy i gospodarstwa domowe w dekarbonizacji, czyli bezpośrednio przyczynia się do realizacji polityk klimatycznych, osiągając bardzo konkretne efekty rzeczowe i ekologiczne. Podmioty, które nie wykazują zainteresowania zmianą źródła energii na niskoemisyjne, tracą na wartości. Inwestycja w rozwiązania oparte o OZE to przeciwdziałanie odpisom wartości aktywów. Transformacja energetyczna to redukcja kosztów, wzrost przychodów, dostęp do tańszego finansowania, wzrost wartości aktywów. ESG po prostu się opłaca.

Agnieszka Rozwadowska, Dyrektorka ds. zrównoważonego rozwoju Columbus, Prezeska Carbon Footprint Foundation

Relacje z otoczeniem

Budowanie wartości naszej firmy uwzględnia, poza priorytetami biznesowymi, także trwałe relacje z otoczeniem oparte na zaufaniu, otwartości i dialogu. Odpowiedzialne zarządzanie relacjami jest ważnym elementem naszej długoterminowej strategii rozwoju i zrównoważonego podejścia do biznesu.

Environment

w trosce o środowisko

Naszą działalność rozwijamy z poszanowaniem środowiska naturalnego. Oferujemy produkty, które nie tylko przynoszą naszym klientom oszczędności, ale przede wszystkim są przyjazne dla środowiska. W naszej działalności i całym procesie dostarczania produktów i usług staramy się minimalizować swój negatywny wpływ. Aktywnie działamy na rzecz budowania świadomości ekologicznej zarówno wśród naszych pracowników, jak i społeczeństwa. Dzięki strategicznemu partnerstwu Columbus Energy z Carbon Footprint Foundation, dostrzegamy szerszy i pełniejszy obraz funkcjonowania organizacji, jej wpływu na Interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych, szczególnie w obszarze środowiskowym. Wspólnie działając na rzecz edukacji klimatycznej, z mniejszymi i większymi sukcesami napędzamy lokomotywę zielonej transformacji - nie tylko energetycznej, ale i mentalnej, społecznej i biznesowej.

Rok 2023 to czas profesjonalizacji organizacji w obszarze ESG. Wprowadziliśmy szereg mechanizmów i rozwiązań systemowych, których zadaniem jest po pierwsze sformalizowanie istniejących już praktyk, a po drugie multiplikowanie ich głębiej, do środka, oraz szerzej, na zewnątrz. Powołaliśmy Zespół ds. Czystszej Produkcji. Została zatwierdzona Polityka Różnorodności, Deklaracja Zrównoważonego Rozwoju Dostawców i Partnerów Biznesowych, Polityka Środowiskowa. Uzyskaliśmy Świadectwo Czystszej Produkcji. Projekt Ambasador ESG, zapoczątkowany w 2022 r. i z powodzeniem rozwijany w 2023 r., zyskał uznanie Forum Odpowiedzialnego Biznesu i jako dobra praktyka ukazał się w Raporcie FOB “Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”.

Czerpiąc z natury to, co najlepsze, tworzymy ekosystem oparty o energię obiegu zamkniętego, najdoskonalsze źródło energii - OZE. Natura nie wystawia rachunków, ale w inwestycji długoterm`inowej to my jesteśmy zobligowani, moralnie i pokoleniowo, do spłacania naszego długu dzień po dniu.

Agnieszka Rozwadowska, Agnieszka Rozwadowska, Dyrektorka ds. zrównoważonego rozwoju Columbus, Prezeska Carbon Footprint Foundation

*ślad węglowy wyrażony jako ekwiwalent dwutlenku węgla, wynik analizy objętej korektą roku 2021, zakres 1, 2 i 3, szczegóły w Raporcie, rozdziały 3.2 i 3.8

*ślad węglowy wyrażony jako ekwiwalent dwutlenku węgla, wynik analizy objętej korektą roku 2021, zakres 1, 2 i 3, szczegóły w Raporcie, rozdziały 3.2 i 3.8

Society

najważniejsi są ludzie

Nasza społeczna odpowiedzialność to aktywnie prowadzony dialog, dzięki któremu możemy szybko reagować i dostosowywać do aktualnych potrzeb otoczenia. Staramy się, aby nasze działania odpowiadały na problemy lokalnych społeczności, pracowników oraz interesariuszy i niosły za sobą realne zmiany. Regularnie prowadzimy także działania prospołeczne, prozdrowotne i prośrodowiskowe zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji. Na każdym szczeblu organizacji wspieramy swoich pracowników, dostarczając wysokiej jakości programy rozwojowe

Governance

stabilna organizacja - dynamiczny rozwój

Columbus w ciągu 10 lat wypracował ogromną przewagę konkurencyjną, bazującą nie tylko na rządowych programach dofinansowujących fotowoltaikę, ale przede wszystkim na najwyższej jakości obsłudze klienta. Jesteśmy pionierami prosumenckich rozwiązań (Abonament na Słońce, Prąd jak Powietrze, system do zarządzania energetyką rozproszoną i maksymalizacji oszczędności - PowerHouse), stosujemy najwyższej jakości produkty, dajemy najdłużej gwarancję i opiekę serwisową. To sprawia, że obecnie jesteśmy najczęściej wybieranym dostawcą fotowoltaiki w Polsce, co potwierdziły badania konsumenckie. Od 2022 r. przenosimy nasze know how i sprawdzone rozwiązania na nowe rynki, w których widzimy potencjał rozwoju, m.in. do Czech, Słowacji i na Ukrainę.

Realizacja celów zrównoważonego rozwoju w rozproszonych organizacjach jest sporym wyzwaniem. Grupa Columbus, która działa już na trzech zagranicznych rynkach, dokłada starań, aby w każdym oddziale firmy, ale też u wszystkich naszych przedstawicieli, były zachowane nasze wartości, tj. tempo, talent, troska i technologia. Dzięki temu jesteśmy spokojni o jakość dostarczanych produktów, o poziom obsługi Klientów i realizację usług, ale także o komfort naszych pracowników i współpracowników. Te wartości od wielu lat przyświecają naszym codziennym wyborom, negocjacjom, decyzjom biznesowym. Są wewnętrznym kompasem Columbus, według którego ustawiamy procesy, budujemy struktury - również u naszych partnerów na rynkach czeskim, słowackim i ukraińskim.

Michał Gondek, Wiceprezes Columbus Energy S.A.

#Ambasador ESG

Ambasador ESG czyli projekt, który zapewnia każdemu pracownikowi firmy Columbus, możliwość aktywnego uczestnictwa w procesie tworzenia Raportu Niefinansowego Spółki. Działania związane z obszarem ESG mają uzmysławiać pracownikom rolę firmy w szerszym kontekście, w którym - oprócz aspektów finansowych - istotne są informacje dotyczące wpływu działalności spółki na środowisko, społeczeństwo oraz kwestie związane z ładem korporacyjnym.

Dzięki projektowi, pracownicy Columbus poszerzają swoją wiedzę merytoryczną i zdobywają doświadczenie w zakresie raportowania ESG. Inicjatywa ta sprzyja również budowaniu zaangażowania wśród kolejnych pracowników - Ambasador ESG, poprzez swój autorytet i rozpoznawalność wewnątrz Organizacji pomaga w zwiększaniu świadomości na temat wpływu biznesu na środowisko czy społeczeństwo. Dzięki temu, że za ideą zrównoważonego rozwoju stoi znana współpracownikom twarz, łatwiej się z nią identyfikować.

Cele projektu Ambasador ESG:

  • Włączenie każdego pracownika i współpracownika Columbus w filozofię zrównoważonego rozwoju, zwiększając świadomość i zaangażowanie,
  • Uświadomienie pracownikom, że są integralną częścią ekosystemu Columbus a ich praca ma wpływ na pozostałe grupy interesariuszy, co przyczynia się do budowania więzi i odpowiedzialności społecznej,
  • Usprawnienie procesu agregacji danych w celu bardziej efektywnego zbierania i analizowania informacji dotyczących działań Organizacji.
  • Zwiększenie precyzji pozyskiwanych danych, co przekłada się na bardziej dokładne i rzetelne informacje na temat wpływu działań firmy na środowisko i społeczność.

Ambasador ESG:

  • Promuje filozofię ESG.
  • Podejmuje inicjatywę w sprawie optymalizacji procesów we własnym zespole w kontekście społecznym, środowiskowym oraz organizacyjnym.
  • Agreguje i przetwarza dane oraz przekazuje je do koordynatora projektu.
  • Ma możliwość rozwoju kompetencji w zakresie ESG.
  • Projekt Ambasador ESG sprawia, że idea zrównoważonego rozwoju w organizacji wybrzmiewa i harmonijnie się rozwija.

Nasze wartości

CSR to nie szybkie zrywy i jednorazowe działania, to część strategii firmy Columbus i społeczna odpowiedzialność biznesu na wielu poziomach. W codziennej pracy przyświecają nam cztery wartości: #tempo #talent #troska #technologia, które nie tylko odzwierciedlają kulturę organizacyjną firmy, ale są filarami naszej społecznej odpowiedzialności.

#tempo

Określa to, w jaki sposób pracujemy i rozwijamy się. W Columbus wiemy, że sukces organizacji jest efektem wspólnej, intensywnej pracy. Nie boimy się wychodzić przed szereg, stawiamy na zaskakujące i innowacyjne rozwiązania - zawsze chcemy być o krok naprzód.

#talent

Columbus tworzą ludzie - pełni pasji, zaangażowania i talentów. Stawiamy na rozwój i doskonalenie talentów w zespołach. Liczą się dla nas nie tylko kwalifikacje, chcemy budować zaangażowaną, dynamiczną i odważną organizację. Szukamy ludzi, którzy lubią to, co robią i nie boją się zmian.

#troska

Jesteśmy jednym zespołem, szanujemy się i wspieramy. Pracujemy z troską o siebie nawzajem i każdego dnia stawiamy przed sobą nowe wyzwania. Columbus to także troska o Klienta - otaczamy opieką właścicieli naszych instalacji fotowoltaicznych na każdym etapie współpracy.

#technologia

To nasze drugie imię. Oferujemy nowoczesne, wydajne i sprawdzone technologie w służbie zrównoważonemu rozwojowi, środowisku i zadowoleniu każdego naszego klienta. Wciąż pracujemy nad nowymi rozwiązaniami, inwestujemy w rozwój technologii fotowoltaicznych, budujemy farmy fotowoltaiczne. Nie osiadamy na laurach, wierzymy w zmianę.

Partnerstwa na rzecz celów

United Nations Global Compact 

Columbus dzięki członkostwu w UN Global Compact - największej na świecie inicjatywy wspierającej firmy w prowadzeniu działalności w sposób odpowiedzialny, podejmuje strategiczne działania, aby osiągnąć szersze cele społeczne, takie jak Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ z naciskiem na współprace i innowacje. 

Dawid Zieliński, CEO Columbus, został członkiem Rady Programowej UN Global Compact Network Poland, w której zasiadają przedstawiciele nauki, prezesi i członkowie Zarządu firmy zrzeszonych. 

W ramach programu parasolowego Climate Positive Programme UNGC, Columbus wdraża i realizuje działania związane z ochroną środowiska, takie jak: tworzenie eksperckich raportów w zakresie transformacji energetycznej, uczestnictwo w spotkaniach grup roboczych wypracowujących konkretne rozwiązania i rekomendacje, akcje oraz inicjatywy promujące ochronę klimatu (m.in. PRECOP), zgłaszanie własnych inicjatyw na rzecz klimatu (kooperacja z Fundacją Carbon Footprint).

Columbus włączył się w działania wspierające w ramach programu UNGC United Business for Ukraine utworzonego w bezpośredniej odpowiedzi na kryzys humanitarny spowodowany inwazją Rosji na Ukrainie. 
www.unglobalcompact.org

Carbon Footprint Foundation

Columbus został partnerem strategicznym wszystkich 3 edycji międzynarodowego szczytu klimatycznego Carbon Footprint Summit, który odbywa się co roku w październiku w Krakowie. Dawid Zieliński, CEO Columbus, został członkiem Rady Programowej szczytu, a Columbus jako partner technologiczny wydarzenia Hackathon Eco-Tech podczas szczytu, objął opieką ekspercką młodych przedsiębiorców. 

Fundacja w ramach partnerstwa merytorycznego, opracowała wskaźniki śladu węglowego dla całej Grupy Columbus we wszystkich trzech zakresach. Działania Fundacji koncentrują się na opracowywaniu rekomendacji w kierunku doskonalenia procesów Columbus pod kątem ich emisyjności. Marka Columbus dla biznesu została mecenasem projektu Zielone Ślady, skierowanego dla MŚP. Inicjatywa ta jest współtworzona z Fundacją Carbon Footprint oraz portalem Świat OZE.

Oferta Columbus Biznes została wzbogacona  o Zielone Świadectwo, opracowane przez Fundację i potwierdzające ilość zredukowanych emisji CO2 dzięki inwestycji w OZE. Świadectwo potwierdza działania firmy w zakresie wspierania zielonej transformacji gospodarki oraz realizacji wybranych celów zrównoważonego rozwoju Agendy 2030. 

W ramach stałego partnerstwa Columbus z Fundacją Carbon Footprint, realizowane są akcje edukacji ekologicznej oraz projekty komunikacyjne i społeczne takie, jak:  #ColumbusFlow, Care&Share czy All You Need Is… OZE!Dzięki tej współpracy, Columbus wypracowuje synergię kompetencji i zaangażowanie pracowników, odbiorców i partnerów w realizację strategii opartej na wartościach 4T: #tempo, #talent, #troska #technologia.
www.carbonfootprintfoundation.com

Świat OZE - patronat medialny Columbus


Columbus Energy jest jedną z najwyżej wycenianych spółek OZE na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Firma nie tylko posiada wieloletnie doświadczenie w branży nowoczesnej energetyki, ale przede wszystkim wyróżnia się innowacyjnymi, przełomowymi rozwiązaniami, które oferuje klientom, m.in. usługi: Abonament na Słońce, Prąd jak Powietrze, Columbus Care czy domowy system zarządzania energią rozproszoną HEMS.

To potwierdza, że Columbus wyznacza rynkowe trendy i działa prokliencko, co jest unikalną wartością wśród licznych firm zajmujących się fotowoltaiką. Między innymi z tego powodu Świat OZE wspiera firmę medialnie, jak również włącza się w realizację projektów społecznych. Portal Świat OZE, Carbon Footprint Foundation i Columbus Energy w 2023 roku wspólnie zorganizowali i przeprowadzili kampanię edukacyjną All You Need is… OZE. Organizacje połączyły siły, żeby jeszcze mocniej przebić się do świadomości społecznej z informacjami o odnawialnych źródłach energii i płynących z nich korzyściach.
www.swiatoze.pl

Raport ESG

W poniższych dokumencie przedstawiamy informacje opisujące działalność Columbus w obszarze środowiska, społeczeństwa oraz ładu korporacyjnego. Sprawdź, jakie działania podejmujemy, by połączyć strategię biznesową 
z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Kontakt Biuro Zarządu i CSR, zespół zrównoważonego rozwoju:

Agnieszka Rozwadowska

Dyrektorka ds. zrównoważonego rozwoju Columbus, Prezeska Carbon Footprint Foundation

[email protected]