Relacje inwestorskie

Obligacje

Seria A

Pierwsza prywatna emisja obligacji
Columbus Energy.

 

Warunki emisji:

Data emisji: 01.03.2017 r.
Oprocentowanie: 9,2%
Wartość Emisji: 1, 115 mln
Wykupione: 01.03.2019

Seria B

Pierwsza publiczna emisja obligacji
Columbus Energy.

 

Warunki emisji:

Data emisji: 29.03.2017 r.
Oprocentowanie: 9,2%
Wartość Emisji: 4, 335 mln
Wykupione: 29.03.2019

Seria C

Druga prywatna emisja obligacji
Columbus Energy.

 

Warunki emisji:

Data emisji: 26.07.2017 r.
Oprocentowanie: 8,4%
Wartość Emisji: 1, 090 mln
Data wykupu: 26.07.2019

Seria D

Druga publiczna emisja obligacji
Columbus Energy.

 

Warunki emisji:

Data emisji: 04.10.2017 r.
Oprocentowanie: 8,4%
Wartość Emisji: 4, 535 mln
Data wykupu: 04.10.2019

Seria E

Trzecia prywatna emisja obligacji
Columbus Energy.

 

Warunki emisji:

Data emisji: 19.02.2019 r.
Oprocentowanie: 9%
Wartość Emisji: 7, 555 mln
Data wykupu: 21.08.2021

Seria F

Czwarta prywatna emisja obligacji
Columbus Energy.

 

Warunki emisji:

Data emisji: 08.07.2021 r.
Oprocentowanie: 4,2%
Wartość Emisji: 60 mln
Data wcześniejszego wykupu: 30.09.2022

Wykup wszystkich obligacji serii F w kwocie 30 mln zł oraz dokonanie umorzenia tych obligacji

Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus) informuje, iż w dniu 30 września 2022 r. dokonał wcześniejszego wykupu wszystkich obligacji serii F, tj. 30.000 sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, w łącznej kwocie kapitału 30 mln zł wraz z należnymi odsetkami oraz premią za wcześniejszy wykup. Niniejszy wykup został dokonany na żądanie Columbus, zgodnie z warunkami emisji tych obligacji.

Zarząd informuje, iż w związku z dokonaniem wykupu, w dniu 30 września 2022 r. dokonał umorzenia wykupionych 30.000 obligacji serii F. Tym samym całość wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu z dn. 22 czerwca 2021 r. oraz przydzielonych 29 czerwca 2021 r. obligacji serii F została umorzona.

 

Złożenie przez Emitenta żądania wcześniejszego wykupu wszystkich obligacji serii F w kwocie 30 mln zł

Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął decyzję o zamiarze dokonania wcześniejszego wykupu na żądanie Emitenta wszystkich obligacji serii F w liczbie 30.000, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 30.000.000,00 zł (dalej: Wykupywane Obligacje).

Zarząd przypomina, iż Wykupywane Obligacje zostały wyemitowane na podstawie uchwały Zarządu z dnia 22 czerwca 2021 r. oraz przydzielone 29 czerwca 2021 r.

Wcześniejszy wykup Wykupywanych Obligacji na żądanie Emitenta, realizowany jest na podstawie pkt 7.1 oraz 7.2. warunków emisji Obligacji serii F (dalej: Warunki Emisji Obligacji) w drodze realizacji wykupu obejmującego całość Obligacji serii F. Wcześniejszy wykup na żądanie Emitenta nastąpi w dniu 30 września 2022 r. poprzez zapłatę wartości nominalnej Wykupywanych Obligacji powiększonej o kwotę odsetek należną od Wykupywanych Obligacji za okres od dnia rozpoczęcia okresu odsetkowego, w którym następuje wcześniejszy wykup do dnia wcześniejszego wykupu na żądanie Emitenta (włącznie) oraz premii z tytułu realizacji wcześniejszego wykupu na żądanie Emitenta w wysokości 0,75%.

Emitent przypomina, iż łącznie wyemitowanych zostało 60.000 Obligacji serii F, natomiast w dniu 30 maja 2022 r. dokonał przedterminowego wykupu na żądanie Emitenta 30.000 Obligacji serii F.

Wykupywane Obligacje będą wykupowane za pośrednictwem KDPW i zgodnie z Regulacjami KDPW oraz podmiotów prowadzących rachunki.

Emitent informuje, iż w związku z przedterminowym wykupem Obligacji na żądanie Emitenta, złoży stosowny wniosek o zawieszenie obrotu Obligacjami w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

Złożenie przez Emitenta żądania wcześniejszego wykupu części obligacji serii F w kwocie 30 mln zł

W dniu 16 maja 2022 r. Zarząd Columbus Energy S.A. podjął decyzję o zamiarze dokonania wcześniejszego wykupu na żądanie Columbus części obligacji serii F w liczbie 30.000, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 30.000.000,00  zł (dalej: Wykupywane Obligacje).

Wcześniejszy wykup Wykupywanych Obligacji na żądanie Columbus, realizowany jest na podstawie pkt 7.1 oraz 7.2. warunków emisji Obligacji serii F (dalej: Warunki Emisji Obligacji) w drodze wykupu obejmującego część łącznej liczby Obligacji proporcjonalnie od każdego Obligatariusza (wykup częściowy skutkujący umorzeniem Wykupowanych Obligacji). Wcześniejszy wykup na żądanie Columbus nastąpi w dniu 30 maja 2022 r. poprzez zapłatę wartości nominalnej Wykupywanych Obligacji powiększonej o kwotę odsetek należną od Wykupywanych Obligacji za okres od dnia rozpoczęcia okresu odsetkowego, w którym następuje wcześniejszy wykup do dnia wcześniejszego wykupu na żądanie Columbus (włącznie) oraz premii z tytułu realizacji wcześniejszego wykupu na żądanie Columbus w wysokości 1%.

W przypadku skorzystania z Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Columbus, Obligacje będą wykupowane za pośrednictwem KDPW i zgodnie z Regulacjami KDPW oraz podmiotów prowadzących rachunki.

Columbus informuje, iż w związku z przedterminowym wykupem Obligacji na żądanie Columbus, złoży stosowny wniosek o zawieszenie obrotu Obligacjami w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.