Relacje inwestorskie

Walne Zgromadzenia

Walne Zgromadzenia

Wszystkie nagrania z Walnych Zgromadzeń dostępne są w sekcji Multimedia >

27 czerwca 2024
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 27 czerwca 2024 r.
Szczegóły
Godzina i miejsce
12:00
Jasnogórska 9, 31-358 Kraków
Szczegóły

Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na 27 czerwca 2024 r., na godz. 12:00, które odbędzie się w Krakowie w budynku przy ulicy Jasnogórskiej nr 9  31-358 Kraków.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami.

26 lutego 2024
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 26 lutego 2024 r.
Szczegóły
Godzina i miejsce
12:00
Jasnogórska 9, 31-358 Kraków
Szczegóły

Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na 26 lutego 2024 r., na godz. 12:00, które odbędzie się w Krakowie w budynku przy ulicy Jasnogórskiej nr 9 (kod: 31-358).

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami.

30 czerwca 2023
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2023 r.
Szczegóły
Godzina i miejsce
Jasnogórska 9, 31-358 Kraków
Szczegóły

Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2023 roku.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od żadnego z punktów porządku obrad. Nie miało miejsce niepodjęcie uchwał poddanych pod głosowanie. Do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów.

Dokumenty
Nazwa dokumentu
Pobierz
CLC_-_Tresc_uchwal_ZWZ
(pdf 201,87 KB)
pdf
30 czerwca 2023
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30 czerwca 2023 r.
Szczegóły
Godzina i miejsce
14:00
Jasnogórska 9, 31-358 Kraków
Szczegóły

Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na 30 czerwca 2023 r., na godz. 14:00, które odbędzie się w Krakowie w budynku przy ulicy Jasnogórskiej nr 9 (kod: 31-358).

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami.

1 grudnia 2022
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 1 grudnia 2022 r.
Szczegóły
Godzina i miejsce
Jasnogórska 9, 31-358 Kraków
Szczegóły

Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus, które odbyło się w dniu 1 grudnia 2022 roku.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej uchwały. Nie nastąpiło niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad, ani też nie odstąpiono od żadnego z punktów porządku obrad.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) – 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

30 czerwca 2022
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2022 r.
Szczegóły
Godzina i miejsce
Jasnogórska 9, 31-358 Kraków
Szczegóły

Zarząd Columbus Energy SA z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2022 roku.

Zarząd informuje, iż nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej uchwały. Nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad. Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia punktu 17 porządku obrad („Podjęcie Uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej”).

W związku z uchwalonymi zmianami Statutu, Zarząd przekazuje w załączeniu wyszczególnienie dokonanych zmian obejmujące treść obecnie obowiązującą oraz treść uchwaloną.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 2) i pkt 7) – 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

13 grudnia 2021
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13 grudnia 2021 r.
Szczegóły
Godzina i miejsce
Jasnogórska 9, 31-358 Kraków
Szczegóły

Zarząd Columbus Energy SA z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus, które odbyło się w dniu 13 grudnia 2021 roku.

W związku ze złożeniem przez Zarząd Columbus wniosku (stanowiącego załącznik do niniejszego komunikatu) o zaniechanie rozpatrywania spraw umieszczonych w pkt 6, 7, 8 i 9 zamieszczonego w ogłoszeniu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus zwołanego na dzień 13 grudnia 2021 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus podjęło uchwałę nr 3/12/2021 w sprawie zaniechania rozpatrywania oraz o zdjęciu z porządku obrad następujących spraw:

6. Podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii F, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii F, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, akcji serii B, akcji serii C, akcji serii D, akcji serii E, akcji serii F oraz praw do akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii F oraz praw do akcji serii F oraz zmiany Statutu Spółki.

7. Podjęcia uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.

8. Podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

9. Podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej uchwały. Poza zaniechaniem rozpatrywania spraw umieszczonych w pkt 6, 7, 8 i 9 ogłoszonego porządku obrad, nie nastąpiło niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad, ani też nie odstąpiono od innego z punktów porządku obrad.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) – 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 • Dawid Zieliński – Prezes Zarządu
 • Janusz Sterna – Wiceprezes Zarządu
29 czerwca 2021
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2021 r.
Szczegóły
Godzina i miejsce
Jasnogórska 9, 31-358 Kraków
Szczegóły

Zarząd Columbus Energy SA z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2021 roku.

Jednocześnie Columbus informuje, że nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej uchwały. W związku z brakiem zgłoszenia nowych kandydatur do Rady Nadzorczej Columbus, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odstąpił od poddania pod głosowanie uchwały objętej pkt 13 ogłoszonego porządku obrad („Podjęcie uchwały z sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki”).

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) – 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 • Dawid Zieliński – Prezes Zarządu
 • Janusz Sterna – Wiceprezes Zarządu
10 lutego 2021
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 lutego 2021 r.
Szczegóły
Godzina i miejsce
Jasnogórska 9, 31-358 Kraków
Szczegóły

Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 10 lutego 2021 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że: (i) nie było uchwał objętych porządkiem obrad, które nie zostały podjęte, (ii) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów obrad, a ponadto (iii) podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zostały zgłoszone jakiekolwiek sprzeciwy do protokołu.

W związku z podjęciem uchwał w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki, Zarząd w załączeniu przekazuje informację o dotychczas obowiązujących oraz dokonanych zmianach w Statucie Spółki. Zgodnie z art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, zmiany Statutu Spółki wejdą w życie z dniem wpisania ich do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, o czym Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Jednocześnie Zarząd informuje, że na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważniło Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki. Tekst jednolity zostanie opublikowany niezwłocznie po wpisaniu zmian w Statucie Spółki do rejestru i przyjęciu przedmiotowego tekstu jednolitego przez Radę Nadzorczą.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2), 7) – 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 • Dawid Zieliński – Prezes Zarządu
 • Łukasz Górski – Wiceprezes Zarządu
 • Janusz Sterna – Wiceprezes Zarządu
27 sierpnia 2020
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 sierpnia 2020 r.
Szczegóły
Godzina i miejsce
Josepha Conrada 20 piętro II, 31-357 Kraków
Szczegóły

Zarząd Columbus Energy SA z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 27 sierpnia 2020 roku.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od żadnego z punktów porządku obrad. Nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej podjętej uchwały. Nie nastąpiło niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) – 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 • Dawid Zieliński – Prezes Zarządu
 • Łukasz Górski – Wiceprezes Zarządu
 • Janusz Sterna – Wiceprezes Zarządu
3 grudnia 2019
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 3 grudnia 2019 r.
Szczegóły
Godzina i miejsce
Josepha Conrada 20 piętro II, 31-357 Kraków
Szczegóły

Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) w załączeniu przekazuje protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego i następnie odbytego w dniu 3 grudnia 2019 roku, zawierający treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstąpiło od powołania Komisji Skrutacyjnej podejmując Uchwałę nr 2/12/2019 i podjęło Uchwałę nr 10/12/2019 w sprawie odstąpienia od głosowania w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 i 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.

 • Dawid Zieliński – Prezes Zarządu
 • Łukasz Górski – Wiceprezes Zarządu
 • Janusz Sterna – Wiceprezes Zarządu
7 czerwca 2019
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 7 czerwca 20219 r.
Szczegóły
Godzina i miejsce
Josepha Conrada 20 piętro II, 31-357 Kraków
Szczegóły
Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”) w załączeniu przekazuje protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego i następnie odbytego w dniu 7 czerwca 2019 roku, zawierający treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.
Uchwałami nr 27/06/2019 oraz nr 28/06/2019 z dnia 7 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie dokonało zmian Statutu Spółki – poniżej zestawienie dotychczas obowiązujących oraz uchwalonych zmian Statutu.
1)
Dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 1:
1. Przedmiotem Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest:
1) PKD – 18 – Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji;
2) PKD – 24 – Produkcja metali;
3) PKD – 25 – Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń;
4) PKD – 28 – Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana;
5) PKD – 41 – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków;
6) PKD – 42 – Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej;
7) PKD – 43 – Roboty budowlane specjalistyczne;
8) PKD – 45 – Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych;
9) PKD – 46 – Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi;
10) PKD – 47 – Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi;
11) PKD – 58 – Działalność wydawnicza;
12) PKD – 59 – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych;
13) PKD – 60 – Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych;
14) PKD – 62 – Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana;
15) PKD – 63 – Działalność usługowa w zakresie informacji;
16) PKD – 64 – Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
17) PKD – 66 – Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne;
18) PKD – 68 – Działalność rynku związana z obsługą rynku nieruchomości;
19) PKD – 70 – Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem;
20) PKD – 71 – Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne;
21) PKD – 72 – Badania naukowe i prace rozwojowe;
22) PKD – 73 – Reklama, badanie rynku i opinii publicznej;
23) PKD – 74 – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;
24) PKD – 77 – Wynajem i dzierżawa;
25) PKD – 82 – Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej;
26) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;
27) PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;
28) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
29) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);
30) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
31) PKD 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych;
32) PKD 18.11.Z Drukowanie gazet;
33) PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie;
34) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
35) PKD 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi;
36) PKD 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji;
37) PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;
38) PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego;
39) PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
40) PKD 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
41) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
42) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
43) PKD 58.11.Z Wydawanie książek;
44) PKD 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych);
45) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet;
46) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
47) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
48) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
49) PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
50) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;
51) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
52) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
53) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
54) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych;
55) PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
56) PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych;
57) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
58) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
59) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
60) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
61) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
62) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
63) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej;
64) PKD 74.20.Z Działalność fotograficzna;
65) PKD 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami;
66) PKD 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego;
67) PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;
68) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
69) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
70) PKD 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
71) PKD 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura;
72) PKD 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center);
73) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
74) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
75) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;
76) PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;
77) PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
78) PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;
79) PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad;
80) PKD 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej;
81) PKD 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli;
82) PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;
83) PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;
84) PKD 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej;
85) PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;
86) PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;
87) PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę;
88) PKD 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich;
89) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych;
90) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych;
91) PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;
92) PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;
93) PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;
94) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
95) PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
96) PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów;
97) PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
98) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
99) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
100) PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;
101) PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej;
102) PKD 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej;
103) PKD 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej;
104) PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną;
105) PKD 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami;
106) PKD 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów;
107) PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;
108) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
109) PKD 64.91.Z Leasing finansowy;
110) PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne;
111) PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii;
112) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
113) PKD 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;
114) PKD 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów;
115) PKD 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej.
Uchwalone brzmienie § 5 ust. 1:
1. Przedmiotem Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest:
1) PKD – 28 – Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana,
2) PKD – 43 – Roboty budowlane specjalistyczne,
3) PKD – 45 – Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych,
4) PKD – 46 – Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
5) PKD – 47 – Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
6) PKD – 59 – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych,
7) PKD – 62 – Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,
8) PKD – 63 – Działalność usługowa w zakresie informacji,
9) PKD – 64 – Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
10) PKD – 70 – Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem,
11) PKD – 71 – Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne,
12) PKD – 72 – Badania naukowe i prace rozwojowe,
13) PKD – 73 – Reklama, badanie rynku i opinii publicznej,
14) PKD – 74 – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
15) PKD 46.52.Z – Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
16) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
17) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
18) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
19) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
20) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
21) PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
22) PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
23) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
24) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
25) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
26) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
27) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
28) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
29) PKD 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center),
30) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
31) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
32) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
33) PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
34) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
35) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
36) PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
37) PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
38) PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
39) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
40) PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
41) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
42) PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;
43) PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,
44) PKD 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej,
45) PKD 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej,
46) PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną,
47) PKD 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
48) PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
49) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
50) PKD 64.91.Z Leasing finansowy,
51) PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
52) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
53) PKD 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów,
54) PKD 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej.
2)
Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 2:
Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanych uchwałą nr 38/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w dniu 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.
Uchwalone brzmienie § 7 ust. 2:
Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanych uchwałą nr 27/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w dniu 7 czerwca 2019 roku w sprawie zmian Statutu Spółki.
3)
Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 6:
Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może w całości lub w części, pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w granicach kapitału docelowego.
Uchwalone brzmienie § 7 ust. 6:
Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może w całości lub w części pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji i/lub warrantów subskrypcyjnych emitowanych w granicach kapitału docelowego.
4)
Dotychczasowe brzmienie § 16 ust. 1:
Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu Członków.
Uchwalone brzmienie § 16 ust. 1.:
Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do dziewięciu Członków.
Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 i 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.

 • Dawid Zieliński – Prezes Zarządu
 • Łukasz Górski – Wiceprezes Zarządu
 • Janusz Sterna – Wiceprezes Zarządu
Dokumenty
Nazwa dokumentu
Pobierz
CLC_Protokol_ZWZA_2019-06-07
(pdf 3,61 MB)
pdf
8 maja 2018
Treść uchwał podjętych przez Zwyczejne Walne Zgromadzenie w dniu 8 maja 2018 r.
Szczegóły
Godzina i miejsce
Josepha Conrada 20 piętro II, 31-357 Kraków
Szczegóły

Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (zwana dalej Emitent, Spółka) w załączeniu przekazuje protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego i następnie odbytego w dniu 8 maja 2018 roku, zawierający treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwałami nr 21/05/2018 oraz 22/05/2018 z dnia 8 maja 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie dokonało zmian Statutu Spółki – poniżej zestawienie dotychczas obowiązujących oraz uchwalonych zmian Statutu.

a) § 6 ust. 1 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:
㤠6
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 76.506.967,53 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów pięćset sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych 53/100) złotych i dzieli się na:
a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii A zwykłych na okaziciela o numerach od A00.000.001 do A10.000.000 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;
b) 5.002.400 (pięć milionów dwa tysiące czterysta) akcji serii B zwykłych na okaziciela o numerach od B0.000.001 do B5.002.400 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;
c) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii C zwykłych na okaziciela o numerach od C0.000.001 do C1.000.000 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;
d) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji serii D zwykłych na okaziciela o numerach od D000.001 do D700.000 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;
e) 253.163.446 (dwieście pięćdziesiąt trzy miliony sto sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści sześć) akcji serii E zwykłych na okaziciela o numerach od E000.000.001 do E253.163.446 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;
f) 13.493.293 (trzynaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt trzy) akcji serii F zwykłych na okaziciela o numerach od F 00.000.001 do F 13.493.293 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda.”
nadano następujące brzmienie:
„§ 6 ust. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 76.506.967,53 zł (siedemdziesiąt sześć milionów pięćset sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt trzy grosze) i dzieli się na 40.479.877 (czterdzieści milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji serii A1 zwykłych na okaziciela o numerach od A1 00.000.001 do A1 40.479.877 o wartości nominalnej 1,89 zł (jeden złoty i osiemdziesiąt dziewięć groszy) każda.”

b) § 4 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:
Ӥ 4
1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka na obszarze swojego działania może otwierać i prowadzić oddziały oraz przedstawicielstwa, tworzyć lub przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych, także z udziałem zagranicznym.
3. Spółka może uczestniczyć we wszystkich dozwolonych przez prawo powiązaniach organizacyjno-prawnych.
4. Spółka powstała w wyniku podziału spółki pod firmą: STIGROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie na podstawie art. 529 §1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie części majątku STIGROUP Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie wyodrębnionego organizacyjnie w postaci Działów: Sport, Media, IT jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa do nowo zawiązanej spółki akcyjnej.
5. Założycielami Spółki są:
1) ŁUKASZ MALETZ,
2) PIOTR RURARZ.”
nadano następujące brzmienie:
㤠4
1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka na obszarze swojego działania może otwierać i prowadzić oddziały oraz przedstawicielstwa, tworzyć lub przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych, także z udziałem zagranicznym.
3. Spółka może uczestniczyć we wszystkich dozwolonych przez prawo powiązaniach organizacyjno – prawnych.”

c) § 7 ust. 7 pkt 3) o dotychczasowym brzmieniu:
„3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty prywatnej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.”
nadano następujące brzmienie:
„3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty prywatnej lub publicznej oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub na rynku regulowanym.”

d) § 12 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:
„§12
1. Zarząd Spółki składa się od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych na wspólną kadencję przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem ust.2.
2. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Rada Nadzorcza każdorazowo ustala skład Zarządu. Pierwszy Zarząd pierwszej kadencji Spółki Akcyjnej powoływany jest na trzyletnią kadencję przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej. Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej określa liczbę członków pierwszego Zarządu pierwszej kadencji Spółki Akcyjnej. Wynagrodzenie członków Zarządu pierwszej kadencji ustala Rada Nadzorcza.
3. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję, mogą być wybierani ponownie.
4. Zarząd drugiej i kolejnych kadencji powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, która określa wynagrodzenie członków Zarządu.
5. Członek Zarządu może być odwołany przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu.
6. Zawieszenie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić na mocy uchwały Rady Nadzorczej.
7. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
8. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady.”
nadano następujące brzmienie:
„§12.
1. Zarząd Spółki składa się od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych na wspólną kadencję przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem ust.2.
2. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Rada Nadzorcza każdorazowo ustala skład Zarządu.
3. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję, mogą być wybierani ponownie.
4. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza określa wynagrodzenie Członków Zarządu.
5. Członek Zarządu może być odwołany przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji Członka Zarządu.
6. Zawieszenie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu może nastąpić na mocy uchwały Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.
7. Mandat Członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.”

e) w § 16 o dotychczasowym brzmieniu:
㤠16
1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do dziewięciu członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem przepisów poniższych, z tym, że skład Pierwszej Rady Nadzorczej z określeniem funkcji członków Rady Nadzorczej określany jest przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej. Walne Zgromadzenie może powołać albo odwołać poszczególnych członków pierwszej Rady Nadzorczej, zmienić im funkcje oraz ustalić nowe wynagrodzenie.
3. Akcjonariuszowi JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej. Akcjonariuszowi PRIME2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej. Powyższe prawa wyznaczania i odwoływania członka Rady Nadzorczej mogą być wykonywane dopóki uprawniony akcjonariusz posiada co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu.
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat z tym, że kadencja pierwszej Rady Nadzorczej wynosi trzy lata. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
5. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.”
skreśla się § 16 ust. 3 Statutu i dokonuje się przenumerowania kolejnych ustępów nadając im brzmienie:
㤠16
1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu Członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji. Mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej.
4. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.”

f) § 17 ust.1 o dotychczasowym brzmieniu:
㤠17
1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej. Nie dotyczy to Pierwszej Rady Nadzorczej, w której funkcje członków Rady Nadzorczej określa Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej.
nadano następujące brzmienie:
㤠17
1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej.”

g) § 18 ust. 5 o dotychczasowym brzmieniu:
„5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni, najpóźniej na siedem dni przed proponowanym terminem posiedzenia.”
nadaje się następujące brzmienie:
„5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni, najpóźniej na 7 (siedem) dni przed proponowanym terminem posiedzenia. Tryb zwołania i sposób podejmowania uchwał w przypadkach nagłych określa Regulamin Rady Nadzorczej.”

h) w § 18 ust. 7 o dotychczasowym brzmieniu:
„7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie, za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Oddanie głosu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinno być potwierdzone przez oddającego głos na piśmie w ciągu siedmiu dni od daty oddania głosu. Potwierdzenie powinno być złożone do Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”
nadaje się następujące brzmienie:
„7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie, za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Oddanie głosu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinno być potwierdzone na piśmie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

i) w § 19 ust. 2 Statutu dodaje się pkt p) i nadaje się mu następujące brzmienie:
„p) udzielanie zgody na zawarcie istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązanym, z wyjątkiem transakcji typowych i zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki.”

j) w § 28 ust. 1 o dotychczasowym brzmieniu:
„§ 28 ust. 1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy.”
nadaje się następujące brzmienie:
„1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy. Zarząd może podjąć decyzję o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.”

k) dodaje się § 31 Statutu w brzmieniu:
㤠31
1. Spółka powstała w wyniku podziału spółki pod firmą: Stigroup Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie na podstawie art. 529 §1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie części majątku Stigroup Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie wyodrębnionego organizacyjnie w postaci Działów: Sport, Media, IT jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa do nowo zawiązanej spółki akcyjnej.
2. Założycielami Spółki są:
1) Łukasz Maletz,
2) Piotr Rurarz.”

Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 i 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.

 • Dawid Zieliński – Prezes Zarządu
 • Łukasz Górski – Wiceprezes Zarządu
 • Janusz Sterna – Wiceprezes Zarządu
18 października 2017
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 października 2017 r.
Szczegóły
Godzina i miejsce
Kuźnicy Kołłątajowskiej 13, 31-234 Kraków
Szczegóły

Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (zwana dalej Emitent, Spółka) w załączeniu przekazuje protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego i następnie odbytego w dniu 18 października 2017 roku, zawierający treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwałą nr 6/10/2017 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 18 października 2017 r. dokonało zmian Statutu Spółki – poniżej zestawienie dotychczasowych oraz uchwalonych zmian Statutu.

a) w § 4 o dotychczasowym brzmieniu:
§ 4
1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka na obszarze swojego działania może otwierać i prowadzić oddziały oraz przedstawicielstwa, tworzyć lub przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych, także z udziałem zagranicznym.
3. Spółka może uczestniczyć we wszystkich dozwolonych przez prawo powiązaniach organizacyjno-prawnych.
4. Spółka powstała w wyniku podziału spółki pod firmą: STIGROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie na podstawie art. 529 §1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie części majątku STIGROUP Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie wyodrębnionego organizacyjnie w postaci Działów: Sport, Media, IT jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa do nowo zawiązanej spółki akcyjnej.
5. Założycielami Spółki są:
1) ŁUKASZ MALETZ,
2) PIOTR RURARZ.

§ 4 Statutu nadano następujące brzmienie:
§ 4
1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka na obszarze swojego działania może otwierać i prowadzić oddziały oraz przedstawicielstwa, tworzyć lub przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych, także z udziałem zagranicznym.
3. Spółka może uczestniczyć we wszystkich dozwolonych przez prawo powiązaniach organizacyjno-prawnych.

b) § 7 ust. 7 pkt 3) o dotychczasowym brzmieniu:
3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty prywatnej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.

§ 7 ust. 7 pkt 3) Statutu nadano następujące brzmienie:
3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty prywatnej lub publicznej oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub na rynku regulowanym.

c) w § 12 o dotychczasowym brzmieniu:
§12
1. Zarząd Spółki składa się od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych na wspólną kadencję przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem ust.2.
2. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Rada Nadzorcza każdorazowo ustala skład Zarządu. Pierwszy Zarząd pierwszej kadencji Spółki Akcyjnej powoływany jest na trzyletnią kadencję przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej. Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej określa liczbę członków pierwszego Zarządu pierwszej kadencji Spółki Akcyjnej. Wynagrodzenie członków Zarządu pierwszej kadencji ustala Rada Nadzorcza.
3. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję, mogą być wybierani ponownie.
4. Zarząd drugiej i kolejnych kadencji powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, która określa wynagrodzenie członków Zarządu.
5. Członek Zarządu może być odwołany przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu.
6. Zawieszenie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić na mocy uchwały Rady Nadzorczej.
7. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
8. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady.

§ 12 Statutu nadano następujące brzmienie:
§12
1. Zarząd Spółki składa się od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych na wspólną kadencję przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem ust.2
2. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Rada Nadzorcza każdorazowo ustala skład Zarządu.
3. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję, mogą być wybierani ponownie.
4. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza określa wynagrodzenie Członków Zarządu.
5. Członek Zarządu może być odwołany przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji Członka Zarządu.
6. Zawieszenie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu może nastąpić na mocy uchwały Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.
7. Mandat Członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.

d) w § 16 o dotychczasowym brzmieniu:
§16
1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do dziewięciu członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem przepisów poniższych, z tym, że skład Pierwszej Rady Nadzorczej z określeniem funkcji członków Rady Nadzorczej określany jest przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej. Walne Zgromadzenie może powołać albo odwołać poszczególnych członków pierwszej Rady Nadzorczej, zmienić im funkcje oraz ustalić nowe wynagrodzenie.
3. Akcjonariuszowi JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej. Akcjonariuszowi PRIME2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej. Powyższe prawa wyznaczania i odwoływania członka Rady Nadzorczej mogą być wykonywane dopóki uprawniony akcjonariusz posiada co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu.
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat z tym, że kadencja pierwszej Rady Nadzorczej wynosi trzy lata. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
5. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.

§ 16 Statutu nadano następujące brzmienie:
§16.
1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu Członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów, z zastrzeżeniem przepisów poniższych.
3. Akcjonariuszowi JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej. Akcjonariuszowi PRIME2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej. Powyższe prawa wyznaczania i odwoływania członka Rady Nadzorczej mogą być wykonywane dopóki uprawniony akcjonariusz posiada co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu.
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
5. Mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej.

e) w § 17 ust.1 o dotychczasowym brzmieniu:
§17
1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej. Nie dotyczy to Pierwszej Rady Nadzorczej, w której funkcje członków Rady Nadzorczej określa Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej.

§ 17 ust. 1 Statutu nadano następujące brzmienie:
§17
1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej.

f) w § 18 ust. 5 o dotychczasowym brzmieniu:
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni, najpóźniej na siedem dni przed proponowanym terminem posiedzenia.

§ 18 ust. 5 Statutu nadaje się następujące brzmienie:
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni, najpóźniej na siedem dni przed proponowanym terminem posiedzenia. Tryb zwołania i sposób podejmowania uchwał w przypadkach nagłych określa Regulamin Rady Nadzorczej.

g) w § 18 ust. 7 o dotychczasowym brzmieniu:
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie, za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Oddanie głosu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinno być potwierdzone przez oddającego głos na piśmie w ciągu siedmiu dni od daty oddania głosu. Potwierdzenie powinno być złożone do Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 18 ust.7 Statutu nadano następujące brzmienie:
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie, za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Oddanie głosu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinno być potwierdzone na piśmie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

h) w § 28 ust. 1 o dotychczasowym brzmieniu:
1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy.

§ 28 ust.1 Statutu nadano się następujące brzmienie:
1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy. Zarząd może podjąć decyzję o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

i) dodano się § 31 Statutu w brzmieniu:
§ 31.
1. Spółka powstała w wyniku podziału spółki pod firmą: STIGROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie na podstawie art. 529 §1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie części majątku STIGROUP Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie wyodrębnionego organizacyjnie w postaci Działów: Sport, Media, IT jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa do nowo zawiązanej spółki akcyjnej.
2. Założycielami Spółki są:
1) ŁUKASZ MALETZ,
2) PIOTR RURARZ.

Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2, 7, 8 i 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.

 

 • Dawid Zieliński – Prezes Zarządu
 • Łukasz Górski – Wiceprezes Zarządu
 • Janusz Sterna – Wiceprezes Zarządu
29 czerwca 2017
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2017 r.
Szczegóły
Godzina i miejsce
Kuźnicy Kołłątajowskiej 13, 31-234 Kraków
Szczegóły

Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (zwana dalej Emitent, Spółka) w załączeniu przekazuje protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego i następnie odbytego w dniu 29 czerwca 2017 roku, zawierający treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7, 8 i 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.

 

 • Dawid Zieliński – Prezes Zarządu
 • Łukasz Górski – Wiceprezes Zarządu
 • Janusz Sterna – Wiceprezes Zarządu
14 listopada 2016
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 listopada 2016 r.
Szczegóły
Godzina i miejsce
Kuźnicy Kołłątajowskiej 13, 31-234 Kraków
Szczegóły

Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dawniej: Columbus Capital Spółka Akcyjna, zwana dalej Emitent, Spółka) w załączeniu przekazuje protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego i następnie odbytego w dniu 14 listopada 2016 roku, zawierający treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad.
Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2, 7, 8 i 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.
 • Dawid Zieliński – Prezes Zarządu
 • Łukasz Górski – Wiceprezes Zarządu
6 lipca 2016
Korekta – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2016 r.
Szczegóły
Godzina i miejsce
Kuźnicy Kołłątajowskiej 13, 31-234 Kraków
Szczegóły

Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w załączeniu przekazuje korektę aktu notarialnego stanowiącego protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego i następnie odbytego w dniu 30 czerwca 2016 roku, zawierający treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

W opublikowanym przez Emitenta jako załącznik do raportu EBI nr 34/2016 akcie notarialnym Repertorium A Nr 6648/2016, błędnie wskazane były NIP, REGON i KRS Emitenta, co zostało sprostowane z urzędu przez notariusza jako omyłka pisarska. Pozostałe treści raportu nr 34/2016 z dnia 01 lipca 2016 roku pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2, 7, 8 i 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.

 

 • Dawid Zieliński – Prezes Zarządu
 • Łukasz Górski – Wiceprezes Zarządu
30 czerwca 2016
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2016 r.
Szczegóły
Godzina i miejsce
Kuźnicy Kołłątajowskiej 13, 31-234 Kraków
Szczegóły

Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dawniej: Columbus Capital Spółka Akcyjna, zwana dalej Emitent, Spółka) w załączeniu przekazuje protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego i następnie odbytego w dniu 30 czerwca 2016 roku, zawierający treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 38/06/2016 dokonało następujących zmian w § 7 ust. 1 i 2 oraz w § 16 ust. 3 Statutu Spółki. Poniżej dotychczasowe i uchwalone brzmienie.

 

Dotychczasowa treść § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki:

„1.Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 12.001.800 zł (dwanaście milionów jeden tysiąc osiemset złotych), w granicach określonych poniżej (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanych uchwałą nr 7/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STI GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie w dniu 29 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej oraz uprawnienia Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych.”

 

Uchwalona treść § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki:
„1. Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 50.000.000,00 zł (pięćdziesiąt milionów złotych), w granicach określonych poniżej (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanych uchwałą nr 38/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w dniu 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.”

 

Dotychczasowa treść § 16 ust. 3 Statutu Spółki:
„3. Akcjonariuszowi JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej. Akcjonariuszowi EUROPINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrężnicy przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej. Powyższe prawa wyznaczania i odwoływania członka Rady Nadzorczej mogą być wykonywane dopóki uprawniony akcjonariusz posiada co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu.”

 

Uchwalona treść § 16 ust. 3 Statutu Spółki:
„3. Akcjonariuszowi JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej. Akcjonariuszowi PRIME2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej. Powyższe prawa wyznaczania i odwoływania członka Rady Nadzorczej mogą być wykonywane dopóki uprawniony akcjonariusz posiada co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu.”

 

Ponadto w związku z podjęciem uchwały nr 41/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej, zgody na dematerializację oraz wprowadzenie Akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki, dokonano zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki.

 

Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki:
„§6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 72.863.778,42 (siedemdziesiąt dwa miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem złotych 42/100) złotych i dzieli się na:
a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii A zwykłych na okaziciela o numerach od A00.000.001 do A10.000.000 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;
b) 5.002.400 (pięć milionów dwa tysiące czterysta) akcji serii B zwykłych na okaziciela o numerach od B0.000.001 do B5.002.400 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;
c) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii C zwykłych na okaziciela o numerach od C0.000.001 do C1.000.000 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;
d) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji serii D zwykłych na okaziciela o numerach od D000.001 do D700.000 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;
e) 253.163.446 (dwieście pięćdziesiąt trzy miliony sto sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści sześć) akcji serii E zwykłych na okaziciela o numerach od E000.000.001 do E253.163.446 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda:

 

Uchwalone brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki:
„§6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 76.506.967,53 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów pięćset sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych 53/100) złotych i dzieli się na:
a. 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii A zwykłych na okaziciela o numerach od A 00.000.001 do A 10.000.000 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;
b. 5.002.400 (pięć milionów dwa tysiące czterysta) akcji serii B zwykłych na okaziciela o numerach od B 0.000.001 do B 5.002.400 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;
c. 1.000.000 (jeden milion) akcji serii C zwykłych na okaziciela o numerach od C 0.000.001 do C 1.000.000 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;
d. 700.000 (siedemset tysięcy) akcji serii D zwykłych na okaziciela o numerach od D 000.001 do D 700.000 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;
e. 253.163.446 (dwieście pięćdziesiąt trzy miliony sto sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści sześć) akcji serii E zwykłych na okaziciela o numerach od E 000.000.001 do E 253.163.446 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;
f. 13.493.293 (trzynaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt trzy) akcji serii F zwykłych na okaziciela o numerach od F 00.000.001 do F 13.493.293 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda.

 

Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad.
Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2, 7, 8 i 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.

 

 • Dawid Zieliński – Prezes Zarządu
 • Łukasz Górski – Wiceprezes Zarządu
4 stycznia 2016
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 4 stycznia 2016 r.
Szczegóły
Godzina i miejsce
11:00
Kuźnicy Kołłątajowskiej 13, 31-234 Kraków
Szczegóły

Zarząd COLUMBUS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (Emitent, Spółka) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zwołane i odbyte w dniu 04 stycznia 2016 roku, zawierające treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczba akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów, w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 5/2016 dokonało następujących zmian w statucie Spółki:

1) § 1 statutu Columbus Capital Spółka Akcyjna otrzyma następujące brzmienie:
,,1. Firma Spółki brzmi: Columbus Energy Spółka Akcyjna”.
2. Spółka może również używać skrótu Columbus Energy S.A.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego Columbus Energy S.A.”

2) § 5 ust. 1 statutu Columbus Capital Spółka Akcyjna otrzyma następujące brzmienie:
,,Przedmiotem Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest:
1) PKD – 18 – Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji;
2) PKD – 24 – Produkcja metali;
3) PKD – 25 – Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń;
4) PKD – 28 – Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana;
5) PKD – 41 – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków;
6) PKD – 42 – Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej;
7) PKD – 43 – Roboty budowlane specjalistyczne;
8) PKD – 45 – Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych;
9) PKD – 46 – Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi;
10) PKD – 47 – Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi;
11)PKD – 58 – Działalność wydawnicza;
12) PKD – 59 – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych;
13) PKD – 60 – Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych;
14) PKD – 62 – Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana;
15) PKD – 63 – Działalność usługowa w zakresie informacji;
16) PKD – 64 – Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
17) PKD – 66 – Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne;
18) PKD – 68 – Działalność rynku związana z obsługą rynku nieruchomości;
19) PKD – 70 – Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem;
20) PKD – 71 – Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne;
21) PKD – 72 – Badania naukowe i prace rozwojowe;
22) PKD – 73 – Reklama, badanie rynku i opinii publicznej;
23) PKD – 74 – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;
24) PKD – 77 – Wynajem i dzierżawa;
25) PKD – 82 – Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej;
26) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;
27) PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;
28) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
29) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);
30) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
31) PKD 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych;
32) PKD 18.11.Z Drukowanie gazet;
33) PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie;
34) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
35) PKD 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi;
36) PKD 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji;
37) PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;
38) PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego;
39) PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
40) PKD 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
41) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
42) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
43) PKD 58.11.Z Wydawanie książek;
44) PKD 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych);
45) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet;
46) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
47) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
48) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
49) PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
50) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;
51) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
52) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
53) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
54) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych;
55) PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
56) PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych;
57) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
58) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
59) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
60) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
61) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
62) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
63) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej;
64) PKD 74.20.Z Działalność fotograficzna;
65) PKD 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami;
66) PKD 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego;
67) PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;
68) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
69) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
70) PKD 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
71) PKD 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura;
72) PKD 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center);
73) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
74) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
75) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;
76) PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;
77) PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
78) PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;
79) PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad;
80) PKD 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej;
81) PKD 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli;
82) PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;
83) PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;
84) PKD 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej;
85) PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;
86) PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;
87) PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę;
88) PKD 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich;
89) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych;
90) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych;
91) PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;
92) PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;
93) PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;
94) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
95) PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
96) PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów;
97) PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
98) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
99) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
100) PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;
101) PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej;
102) PKD 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej;
103) PKD 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej;
104) PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną;
105) PKD 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami;
106) PKD 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów;
107) PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju; 108) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
109) PKD 64.91.Z Leasing finansowy;
110) PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne;
111) PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii;
112) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
113) PKD 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;
114) PKD 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów;
115) PKD 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej.”

3) § 6 ust. 1 statutu Columbus Capital Spółka Akcyjna otrzyma następujące brzmienie:

,,1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 72.000.000,09 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony złotych 09/100) i nie więcej niż 72.863.781,39 (siedemdziesiąt dwa miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden złotych 39/100) złotych i dzieli się na:
a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii A zwykłych na okaziciela o numerach od A00.000.001 do A10.000.000 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;
b) 5.002.400 (pięć milionów dwa tysiące czterysta) akcji serii B zwykłych na okaziciela o numerach od B0.000.001 do B5.002.400 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;
c) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii C zwykłych na okaziciela o numerach od C0.000.001 do C1.000.000 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;
d) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji serii D zwykłych na okaziciela o numerach od D000.001 do D700.000 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;
e) nie mniej niż 249.964.267 (dwieście czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt siedem) a nie więcej niż 253.163.457 (dwieście pięćdziesiąt trzy miliony sto sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt siedem) akcji serii E zwykłych na okaziciela o numerach od E000.000.001 do E253.163.457 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;”4) § 14 statutu Columbus Capital Spółka Akcyjna otrzyma następujące brzmienie:
,,1) Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania w przypadku Zarządu jednoosobowego uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie. W przypadku składania oświadczeń woli skutkujących zaciągnięciem zobowiązań lub powstaniem wierzytelności powyżej 1.000.000 zł (jednego miliona złotych) wymagana jest zgoda wyrażona uchwałą Rady Nadzorczej.
2) Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania w przypadku Zarządu wieloosobowego uprawnieni są:
a) w przypadku składania oświadczeń woli skutkujących zaciągnięciem zobowiązań lub powstaniem wierzytelności w wysokości do kwoty nie przekraczającej 1.000.000 zł (jednego miliona złotych), każdy z Członków Zarządu samodzielnie,
b) w przypadku składania oświadczeń woli skutkujących zaciągnięciem zobowiązań lub powstaniem wierzytelności w wysokości przekraczającej 1.000.000 zł (jeden milion złotych), dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie.”

5) § 16 statutu Columbus Capital Spółka Akcyjna otrzyma następujące brzmienie:
,,1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do dziewięciu Członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem przepisów poniższych, z tym, że skład Pierwszej Rady Nadzorczej z określeniem funkcji Członków Rady Nadzorczej określany jest przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej. Walne Zgromadzenie może powołać albo odwołać poszczególnych Członków pierwszej Rady Nadzorczej, zmienić im funkcje oraz ustalić nowe wynagrodzenie.
3. Akcjonariuszowi JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej. Akcjonariuszowi EUROPINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrężnicy przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej. Powyższe prawa wyznaczania i odwoływania członka Rady Nadzorczej mogą być wykonywane dopóki uprawniony akcjonariusz posiada co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu.
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat z tym, że kadencja pierwszej Rady Nadzorczej wynosi trzy lata. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
5. Mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej.”

6) do § 19 ust. 2 statutu Columbus Capital Spółka Akcyjna dodaje się punkt o) o następującym brzmieniu:
,,o) określenie zasad, uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Spółki, programu motywacyjnego, zatwierdzenie wskazanych przez Zarząd osób uprawnionych wraz z liczbą przypadających im sztuk akcji.”

7) § 21 statutu Columbus Capital Spółka Akcyjna otrzyma następujące brzmienie:
,,Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Krakowie lub w miejscowości będącej siedzibą giełdy, na której są dopuszczone do obrotu giełdowego akcje Spółki.”

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad.

Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7, 8 i 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.

 

 • Dawid Zieliński – Prezes Zarządu
 • Łukasz Górski – Wiceprezes Zarządu
Załaduj więcej