Relacje inwestorskie

Prospekt

W dniu 14 marca 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt Columbus, sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A1, B, C, D, oraz E Columbus.