Aktualności spółki

Columbus Energy S.A. publikuje prognozy finansowe i nową strategię rozwoju

30 maja 2016 08:00

Columbus Energy S.A. (dawniej Columbus Capital S.A.), Spółka notowana na rynku NewConnect, działająca w branży Odnawialnych Źródeł Energii, przedstawiła nową strategię rozwoju, która zakłada wprowadzenie do oferty nowego i unikalnego na rynku produktu. Emitent przedstawił także prognozy finansowe na lata 2016-2020 i planuje zrealizować montaż 50.000 instalacji w tym okresie.

Spółka rozszerzy od początku czerwca 2016 r. swoją ofertę o nowy produkt – sprzedaż i montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach oferty „Abonament na słońce”. Jest to produkt, w którym klienci indywidualni podpisują umowę długoterminowej i sukcesywnej płatności za instalację oraz zobowiązują się uiszczać opłaty miesięczne w zamian za montaż instalacji na ich domu. Innowacyjne podejście Columbus Energy S.A. do rynku fotowoltaiki w Polsce wynika z planowanych zmian w prawie energetycznym, które mają wejść w życie od dnia 01.07.2016 r. Emitent zamierza sprzedać oraz zamontować w trakcie najbliższych 5-ciu lat ponad 50.000 instalacji o łącznej mocy ponad 200.000 kWp.

„Sytuacja na rynku fotowoltaiki w Polsce staje się bardzo podobna do tej, która miała miejsce na rynku amerykańskim. Dzisiaj w świetle spodziewanej nowelizacji Ustawy o OZE klienci indywidualni nie będą inwestować swoich własnych środków, jak również nie będzie ich stać na kredyt komercyjny. Musieliby wtedy zapłacić podwójną marżę – marżę handlową instalatora i marżę odsetkową. Columbus Energy S.A. wypracował model finansowy, w którym możliwe jest wyeliminowanie połowy z tej marży i sprowadzenie produktu fotowoltaicznego do prostej wersji – abonamentu. Za 119 zł miesięcznie właściciel domu jednorodzinnego dostanie instalację fotowoltaiczną. Co więcej, większość z tych klientów już pierwszego roku będzie mieć więcej oszczędności niż suma rocznych opłat. Jesteśmy wszyscy świadkami rewolucji w ofercie odnawialnych źródeł energii w Polsce. Nowa Ustawa o OZE jest kompromisem między taryfami gwarantowanymi i brakiem wsparcia w ogóle, a proponowany przez nas abonament idealnie wpisuje się w nowe regulacje prawne.” – komentuje Dawid Zieliński, Prezes Zarządu Spółki Columbus Energy S.A.

Strategia rozwoju Columbus Energy S.A. zakłada 3 możliwe ścieżki rozwoju, z których każda pozwoli osiągnąć bardzo wysokie wyniki finansowe w najbliższych latach. Pierwszą z nich jest pozyskanie inwestora strategicznego, którego zaangażowanie kapitałowe byłoby w stanie zaspokoić potrzeby finansowe Spółki związane z planowanym montażem 50.000 instalacji w ramach umów abonamentowych w ciągu 5 lat. Emitent planuje również zakładać zależne spółki celowe, w których będzie posiadać 100% udziałów w kapitale zakładowym. Będą one właścicielami długoterminowych należności z tytułu umów abonamentowych, a Columbus Energy S.A. będzie dokonywał sprzedaży posiadanych w nich udziałów, reinwestując uzyskane środki w kolejne portfele należności. Spółka zamierza także przeprowadzać sekurytyzację należności poprzez emisję obligacji w spółkach celowych. Emitent będzie nadal pozostawał aktywny w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych dla klientów z Programu Prosument oraz dla klientów z sektora sakralnego i publicznego.

„Scenariusze rozwoju oparte są o model finansowania długu. Jesteśmy pewni, że będziemy skutecznie pozyskiwać klientów na abonament, bo po prostu nie ma innej alternatywy na rynku, na którym ponad 1 mln osób według danych CBOS jest zainteresowana oszczędzaniem z OZE. To czas na tani, miesięczny produkt, który daje nam przewagę rynkową. Scenariusze rozwoju zakładają, że pozyskamy w 5 lat ponad 700 mln zł kapitału na montaż 50.000 instalacji. Może rozegrać się to poprzez pozyskanie inwestora finansowego, sprzedaż spółek celowych razem z należnościami bądź skuteczną sekurytyzację należności. Czas pokaże, która wersja będzie najefektywniejsza rynkowo.” – dodaje Prezes Zieliński.

Prognozowany zysk netto Spółki ma wynieść w tym roku 6 mln zł, a jej przychody netto ze sprzedaży sięgnąć 46 mln zł. W 2017 r. Columbus Energy S.A. przewiduje wypracowanie zysku netto w kwocie 28 mln zł. Z kolei w optymistycznym scenariuszu wysokość osiągniętego zysku netto przez Emitenta ma wzrosnąć w 2020 r. do 82 mln zł przy przychodach netto ze sprzedaży na poziomie 721 mln zł. Prognozy finansowe Spółki zostały oparte na założeniu, że będzie ona tak skutecznie sprzedawała umowy abonamentowe jak umowy w ramach Programu Prosument i pozyska kapitał na dalszy rozwój lub będzie efektywnie sekurytyzowała należności bądź zbywała spółki celowe z pakietem należności.

„Prognozy finansowe na lata 2016-2020 zostały bardzo dobrze przemyślane. Największą wartością wynikającą z nich jest to, że jesteśmy w stanie wypracować w 2020 roku zysk netto na akcję praktycznie równy dzisiejszej wartości rynkowej tej akcji. To pokazuje, jaki jest prawdziwy potencjał naszej Spółki i kierunek, w jakim powinna się rozwijać. Jeśli tylko jeden z trzech założonych scenariuszy się zrealizuje, bądź w części każdy z nich, a skuteczna sprzedaż będzie dalej trwała to prawdopodobieństwo realizacji prognoz jest bardzo wysokie. Szczególnie, że fotowoltaika zaczyna być opłacalna dla rynku kapitałowego. W Columbus Energy S.A. wierzymy w to, że zamiast sprzedaży montażu instalacji powinniśmy oferować montaż z finansowaniem oraz usługą kompleksowego załatwienia wszystkich urzędowych spraw z przyłączeniem do sieci. To jest właśnie Abonament na Słońce z Columbus Energy.” – zakończył Zieliński.

Columbus Energy S.A. podtrzymuje plany przeniesienia notowań akcji na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Zarząd Spółki zamierza złożyć Prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego do końca 3 kw. 2016 roku. Emitent począwszy od 2018 r. będzie chciał przeznaczać 50% osiągniętego zysku netto na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy.
W marcu 2016 r. Sąd Rejonowy w Krakowie zarejestrował połączenie Columbus Energy S.A. z Columbus Capital S.A., które nastąpiło zgodnie z przyjętym planem połączenia poprzez przeniesienie całego majątku Columbus Energy S.A. na Columbus Capital S.A. w zamian za nowo emitowane akcje. Kapitał zakładowy Spółki wynosi aktualnie 72.863.778,42 zł i dzieli się na 269.865.846 akcji o wartości nominalnej 0,27 zł każda. Najważniejszym celem nowego podmiotu – Columbus Energy S.A. – jest ugruntowanie pozycji lidera na rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce oraz przeniesienie notowań akcji na rynek regulowany GPW w Warszawie. Emitent planuje także prowadzić aktywną działalność inwestycyjną w podmioty z sektora MŚP.


Udostępnij w mediach społecznościowych:
Udostępnij na Facebook Udostępnij na LinkedIn Udostępnij na Twitter Skopiuj link

Może Cię również zainteresować: