Aktualności spółki

COLUMBUS CAPITAL S.A.: Akcjonariusze zadecydują o połączeniu z Columbus Energy S.A.

2 grudnia 2015 08:00

Akcjonariusze COLUMBUS CAPITAL S.A., Spółki notowanej na rynku NewConnect, podczas NWZA zwołanego na dzień 04.01.2016 r. zadecydują o połączeniu z Columbus Energy S.A. Przeprowadzona transakcja umożliwi Emitentowi rozwój segmentu biznesowego związanego z Odnawialnymi Źródłami Energii.

Planowane połączenie ma nastąpić w drodze przejęcia przez Spółkę COLUMBUS CAPITAL S.A. Spółki Columbus Energy S.A. poprzez przeniesienie całego majątku Columbus Energy S.A. na COLUMBUS CAPITAL S.A. w zamian za nowo emitowane akcje. Kapitał zakładowy COLUMBUS CAPITAL S.A. zostanie obniżony do kwoty 4.509.648,00 zł poprzez obniżenie wartości nominalnej jednej akcji z wysokości 1,00 zł do 0,27 zł, a następnie podwyższony maksymalnie do kwoty 72.863.781,39 zł, tj. o kwotę maksymalnie 68.354.133,39 zł w drodze emisji maksymalnie 253.163.457 akcji serii E, które zostaną wydane Akcjonariuszom Columbus Energy S.A. Transakcja zostanie przeprowadzona uwzględniając przyjęty parytet wymiany akcji ustalony na podstawie wycen obu podmiotów, który wynosi 11,6 akcji COLUMBUS CAPITAL S.A. za 1 akcję Columbus Energy S.A. Celem planowanego połączenia obu spółek będzie dążenie do zdobycia mocnej pozycji konkurencyjnej na rynku Odnawialnych Źródeł Energii, głównie w branży fotowoltaiki, wykorzystując efekty synergii wynikające z ich potencjału, redukcji kosztów funkcjonowania oraz optymalizacji struktury organizacyjnej.

„Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się na początku stycznia 2016 r., podejmą oni decyzję w zakresie wyrażenia zgody na połączenie z Columbus Energy S.A. Wierzę, że fuzja obu podmiotów pozwoli nam efektywnie realizować założenia przyjętej strategii rozwoju, co powinno mieć swoje odzwierciedlenie w wynikach finansowych Spółki oraz jej wartości rynkowej. Naszym nadrzędnym celem będzie osiągnięcie mocnej pozycji na polskim rynku OZE, z dużym nastawieniem na segment mikroinstalacji fotowoltaicznych. Będziemy również chcieli w przyszłości przenieść notowania akcji Spółki na rynek regulowany GPW w Warszawie.” – ocenia January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki COLUMBUS CAPITAL S.A.
Narastająco, po trzech kwartałach 2015 r. Grupa Kapitałowa COLUMBUS CAPITAL S.A. zanotowała 472 tys. zł zysku netto. Działania Zarządu Spółki były skoncentrowane w minionym kwartale przede wszystkim na przygotowywaniu transakcji połączenia z Columbus Energy S.A. Emitent ma zamiar zwiększać swoją aktywność w segmencie Odnawialnych Źródeł Energii oraz w segmencie inwestycyjnym. Spółka prowadzi także

bardzo aktywne działania nad rozszerzaniem Grupy Kapitałowej o nowe przedsięwzięcia biznesowe oraz pozyskiwaniem finansowania na realizację celów strategicznych.
„Bardzo pozytywnie oceniam wyniki finansowe Spółki wypracowane w minionym kwartale oraz od początku tego roku. Były one możliwe do osiągnięcia dzięki prowadzeniu skutecznej polityki inwestycyjnej, umożliwiającej notowanie satysfakcjonujących stóp zwrotu z realizowanych projektów. Połączenie z Columbus Energy S.A. z pewnością przyśpieszy nasz rozwój i pomoże poprawiać wyniki finansowe, bowiem podmiot ten od lipca tego roku wypracowuje wysokie zyski na prowadzonej działalności w zakresie montaży mikroinstalacji fotowoltaicznych.” – dodaje Prezes Ciszewski.

W przedstawionej we wrześniu br. przez Spółkę zmodyfikowanej Strategii Rozwoju na lata 2015-2016, zaprezentowane zostały najważniejsze cele oraz planowane kierunki ich osiągania. COLUMBUS CAPITAL S.A. ma zamiar koncentrować swoją działalność na dwóch najważniejszych segmentach biznesowych – Odnawialnych Źródłach Energii oraz działalności inwestycyjnej. Emitent będzie dążył do wykorzystania bardzo dobrej koniunktury w branży fotowoltaiki, która wynika z wejścia w życie nowej Ustawy o OZE, wprowadzającej taryfy gwarantowane oraz z uruchomienia Programu Prosument. Spółka liczy również, że otwarcie nowych oddziałów pozwoli jej zwiększyć terytorialny obszar działania z obecnych 30% do 80% powierzchni kraju na koniec 2 kw. 2016 r. COLUMBUS CAPITAL S.A. chce także rozszerzyć ofertę produktową o usługi związane z „termomodernizacją domów jednorodzinnych”, wykorzystując tym samym fakt uruchomienia nowego programu wsparcia z NFOŚiGW o nazwie „RYŚ”.

Emitent nie wyklucza także rozbudowy Grupy Kapitałowej o nowe podmioty, które będą odpowiedzialne za poszczególne rodzaje prowadzonej działalności biznesowej. COLUMBUS CAPITAL S.A. będzie chciała zbudować portfel spółek, w których będzie posiadała strategiczne pakiety akcji, wspierając tym samym ich zarządzanie i rozwój oraz osiągając zyski dzięki wzrostowi ich wartości.


Udostępnij w mediach społecznościowych:
Udostępnij na Facebook Udostępnij na LinkedIn Udostępnij na Twitter Skopiuj link

Może Cię również zainteresować: